OSP Gierałtów Ochotnicza Straż Pożarna Gierałtów


HISTORIA STRAŻY POŻARNEJ w GIERAŁTOWIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowie została założona przez Jana Zazulaka w marcu 1946 roku po przyjeździe przesiedleńców ze Świrza i Kopania.
Wśród przesiedleńców było wielu ochotników ze Świrskiej Straży Ogniowej. Należeli do niej Franciszek Czerniak, Michał Demkowicz, Walenty Figurski, Franciszek Grzegorzewski, Jan Kisielewicz, Józef Mazurkiewicz, Marcin Sawicki, Kazimierz Szczepański, Antoni i Franciszek Wrzeszcz , Ignacy i Michał Zborowscy, Tur Jan oraz Stanisław Oczkowski. Jan Zazulak jest też organizatorem innych jednostek straży w sąsiednich miejscowościach. W tym czasie straż w Gierałtowie jest pierwszą jednostką powstałą na terenie powiatu Bolesławieckiego.
Oprócz obecności doświadczonych strażaków, okolicznością sprzyjającą powstaniu straży była remiza oraz sprzęt gaśniczy pozostawiony przez Niemców.
Początkowo straż dysponowała niemiecką czteroosobową sikawką ręczną przewożoną parą koni należących do gospodarza mieszkającego najbliżej remizy.
W każdym gospodarstwie był umieszczony gong, który służył do dźwiękowego alarmowania o pożarze.
W działalności straży pojawił się jeszcze jeden element przeniesiony ze Świrza. Otóż w pierwszych latach po wojnie istniała drużyna sanitariuszek, zwanych „Samarytankami", które były przeszkolone przez lekarza do udzielania pomocy osobom rannym i poparzonym najczęściej w wyniku pożarów gospodarstw.
W Straży Pożarnej funkcjonowała także orkiestra dęta prowadzona przez pierwszego komendanta druha Jana Zazulaka. Początkowo prywatna posesja ówczesnego komendanta stanowiła siedzibę straży. W 1948 roku OSP otrzymała pomieszczenie w domu ludowym, a w miarę upływu lat coraz bardziej doposażona jest w sprzęt gaśniczy.
Przez wiele lat Strażą Pożarną w Gierałtowie kieruje Stanisław Oczkowski w tym czasie jednostka wzmacnia pozycję w systemie ochrony przeciwpożarowej w powiecie Bolesławieckim. Z powodu słabego zdrowia komendant Stanisław Oczkowski rezygnuje z kierowania strażakami, nowym komendantem zostaje Antoni Wrzeszcz. Pod jego kierownictwem w 1952 r. strażacy zdają pierwszy egzamin I-go stopnia. W rok później zajmują I miejsce na zawodach rejonowych i powiatowych. W tym samym roku jadą na zawody wojewódzkie do Jeleniej góry gdzie zajmują III miejsce. W następnym roku w zawodach wojewódzkich zajmują już II miejsce i w nagrodę otrzymują radio „Pionier".
Zmieniają się komendanci, odchodzą na wieczną służbę druhowie. W 1965 r. prezesem OSP został wybrany druh Antoni Szwed a naczelnikiem Michał Szuter. Kierowali oni jednostką przez 25 lat, która była wysoko ceniona za wyszkolenie, mobilność i udział w gaszeniu pożarów. W styczniu 1975 roku na Walnym Zebraniu zapadła decyzja o budowie nowej remizy. Na czele komitetu budowy remizy stanął druh Jan Zazulak. Dzięki pomocy finansowej władz samorządowych i strażackich remiza została wybudowana w czynie społecznym do końca 1975 roku i oddana do użytkowania po uroczystym otwarciu. W 1984 roku jednostka otrzymała sztandar.
W roku 1989 został przyznany, przez Komendę Wojewódzką w Jeleniej Górze, nowy samochód pożarniczy STAR 200 z pełnym wyposażeniem. Odpowiedzialnym za codzienną eksploatację został dh. Tadeusz Szwed, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. W 1990 roku ze względu na stan zdrowia ówczesny Prezes i Naczelnik przekazali swoje obowiązki w ręce młodszego pokolenia. Prezesem został druh Józef Zborowski, a naczelnikiem druh Mirosław Szuter. Mirosław Szuter ze względu na pełnienie obowiązków Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowogrodziec rezygnuje z funkcji.
Nowym naczelnikiem zostaje druh Józef Matkowski. Pod ich kierownictwem jednostka brała wielokrotnie udział w zawodach sportowo- pożarniczych różnych szczebli zajmując zawsze czołowe miejsca. Na zawodach wojewódzkich w 1992 r. w Cieplicach zajmują III miejsce, a w 1999 roku I miejsce w powiatowych zawodach sportowo- pożarniczych.
W 1996 roku OSP Gierałtów obchodziła Jubileusz 50 -lecia istnienia. Wtedy to jednostka została odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa.
W codziennej działalności strażacy szkolą się, doskonalą umiejętności przy działaniach ratowniczych, ćwiczą, biorą udział w zawodach pożarniczych różnych szczebli gdzie zajmują czołowe miejsca a przede wszystkim biorą udział w działaniach ratowniczych tj. gaszeniu pożarów, wypadkach drogowych, akcjach przeciwpowodziowych i innych miejscowych zagrożeniach. Są również sukcesywnie doposażeni w sprzęt pożarniczy min. sprzęt ratownictwa drogowego.

Opracował
Stanisław Żółtański

Najcześciej czytane na naszej stronie
Zarys historii
Wystawa "WOŁYŃ CZASU ZAGŁADY"